Privacy Policy

Ford Sutherland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ford Sutherland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Ford Sutherland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ford Sutherland

Kattebos 148

8446 DB Heerenveen

privacy@sutherland.nl

telefoonnummer: 0513-623415

faxnummer           : 0513-620088

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Ford Sutherland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– het aangaan van overeenkomsten;

– het versturen van nieuwsbrieven;

– het aangaan van arbeidsovereenkomsten;

– het schrijven van een review.

Voor de genoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

– naam

– adres

– woonplaats

– telefoonnummer

– e-mailadres

– voertuiggegevens (waaronder je Voertuigidentificatienummer (VIN), registratienummer, model, bouwjaar en kilometerstand)

Verstrekking aan derden:

De gegevens die jij aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– het versturen van informatie aangaande het onderhoud en apk van je huidige auto;

– automatisering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken tevens persoonsgegevens aan Ford Nederland, omdat Ford Nederland onderdeel uitmaakt van een wereldwijd gevestigd concern worden jouw persoonsgegevens door Ford Nederland  verwerkt met inachtneming van de Nederlandse privacywetgeving en kunnen deze gegevens door Ford Nederland worden doorgegeven naar zowel andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), als naar landen buiten de EER (inclusief de VS) partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die jij aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– het versturen van informatie aangaande het onderhoud en apk van jouw huidige auto;

– automatisering.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken tevens persoonsgegevens aan Ford Nederland, omdat Ford Nederland onderdeel uitmaakt van een wereldwijd gevestigd concern worden jouw persoonsgegevens door Ford Nederland  verwerkt met inachtneming van de Nederlandse privacywetgeving en kunnen deze gegevens door Ford Nederland worden doorgegeven naar zowel andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), als naar landen buiten de EER (inclusief de VS) partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Reviews:

Bij Ford Sutherland hechten we veel waarde aan de reviews van onze klanten. Er wordt voor het schrijven van een review gevraagd om naam en woonplaats, dit is echter niet verplicht (vul je deze wel in, dan zal deze informatie ook op onze website te zien zijn).

Bewaartermijn:

Ford Sutherland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

– up-to-date besturingssystemen op al onze persoonsgegevens-verwerkende apparatuur;

– up-to-date antivirussoftware op al onze persoonsgegevens-verwerkende apparatuur;

– papieren met persoonsgegevens zijn opgeslagen achter slot en grendel.

Rechten over jouw gegevens:

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van jou hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht een klant een gegronde klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hiervoor met ons contact op te nemen. Wij zullen binnen 14 dagen met een reactie komen.  Kom je hier niet met ons uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Deze Verklaring is van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. Als wij wezenlijke of ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, word je daarvan op een prominente plek op de Website in kennis gesteld of nemen wij rechtstreeks contact met je op.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Maart 2021

Sutherland Heerenveen
0513 62 34 15

Sutherland Leeuwarden
058 20 29 011

Sutherland Drachten
0512 88 10 10

Sutherland Sneek
0515 20 90 08

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw